15 listopada 2013

Konwencja Polska - Wolne Miasto Gdańsk

Konwencja (fragment) w polskim „Dzienniku Ustaw". Całość - poniżej:

Polska i Wolne Miasto Gdańsk, biorąc pod uwagę zawarcie konwencji, ułożonej przez Główne Mocarstwa Sprzymierzone i Stowarzyszone, zgodnie
z art. 104 Traktatu Pokojowego podpisanego w Wersalu 28 czerwca 1919 r. przez Główne Mocarstwa Sprzymierzone i Stowarzyszone i Niemcy,
i pragnąc, aby ta umowa doszła między nimi do skutku, odpowiednio do wymienionego artykułu tegoż Traktatu,
wyznaczyły w tym celu jako swoich Pełnomocników:
Rzeczpospolita Polska:
p. Ignacego J. Paderewskiego, byłego Prezydenta rady ministrów;  
Wolne Miasto Gdańsk:
Pierwszego Burmistrza Sahma;
Deputowanego Schuemmera;
którzy po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za dobre i należyte co do formy przyjęli następujące postanowienia:

Rozdział I
Art.-1.-Przedstawiciel dyplomatyczny Rządu Polskiego z siedzibą w Gdańsku będzie pośrednikiem między Rządem Polskim a Rządem Wolnego Miasta.
Art.-2.-Polska weźmie na siebie prowadzenie spraw zagranicznych Wolnego Miasta Gdańska, również jak i opiekę nad obywatelami gdańskimi za granicą. Opieka ta będzie użyczana na tych samych warunkach, jak obywatelom polskim.
Paszporty, wydane obywatelom gdańskim, będą zapewniały opiekę polską za granicą tylko w tym wypadku, jeżeli będą miały wizę Przedstawiciela Rządu Polskiego w Gdańsku.
Art.-3.-W miastach zagranicznych, w których Wolne Miasto Gdańsk ma poważne interesy ekonomiczne, jeden lub kilku obywateli Wolnego Miasta Gdańska, oddanych przez Wolne Miasto do dyspozycji Rządu Polskiego, wejdzie w skład polskich Konsulatów.
Urzędnicy ci będą zależni od Rządu Polskiego i będą pod kierunkiem i władzą Konsula Polskiego zajęci sprawami dotyczącymi specjalnie interesów obywateli Wolnego Miasta Gdańska.
Art.-4.-Exequatur będzie udzielał obcym agentom konsularnym, rezydującym w Gdańsku, Rząd Polski po porozumieniu się z władzami Wolnego Miasta.
Art.-5.-Koszty przedstawicielstwa dyplomatycznego i konsularnego Wolnego Miasta Gdańska, również jak i koszt opieki nad jego obywatelami za granicą, będzie ponosiła Polska.
Wszystkie podatki i opłaty, pobierane przez służbę dyplomatyczną i konsularną, będą należały do Rządu Polskiego.
Art.-6.-Rząd Polski nie zawrze żadnego traktatu lub umowy międzynarodowej, obchodzącej Wolne Miasto Gdańsk, bez zasięgnięcia uprzednio opinii Wolnego Miasta. Wynik tej konsultacji będzie podany do wiadomości Wysokiego Komisarza Ligi Narodów.
Wysokiemu Komisarzowi przysługiwać będzie we wszelkich wypadkach prawo veta przeciwko wszelkim traktatom lub umowom międzynarodowym w tym zakresie, w jakim będą one miały zastosowanie do Wolnego Miasta Gdańska, jeżeli Rada Ligi narodów uzna je za sprzeczne z postanowieniami niniejszego Traktatu lub Statutu Wolnego Miasta.
Art.-7.-Wolne Miasto nie będzie mogło zaciągać pożyczek zagranicznych bez uprzedniego zasięgnięcia opinii Rządu Polskiego, który obowiązany jest zakomunikować swoją odpowiedź w przeciągu dni 15. W razie jakiegoś zarzutu ze strony Rządu Polskiego, sprawa może być przedstawiona przez Wolne Miasto do oceny Wysokiego Komisarza, który wyda decyzję stosownie do warunków prze-widzianych w art. 39 niniejszego Traktatu.
Wysoki Komisarz będzie miał obowiązek upewnić się, czy warunki pożyczki nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Traktatu lub Statutem Wolnego Miasta.
Art.-8.-Prawo wywieszania flagi handlowej Gdańska będzie przysługiwało jedynie statkom, które są własnością wyłącznie obywateli Wolnego Miasta, zaliczając do nich spółki i stowarzyszenia, zarejestrowane w Wolnym Mieście, w których interesy obywateli Wolnego Miasta przeważają.
Wolne Miasto zanotyfikuje Rządowi Polskiemu każdą rejestrację statków pod flagą Gdańską z wyszczególnieniem praw własności i innych praw rzeczowych, ciążących na owych statkach.
Rządowi Polskiemu przysługiwać będzie prawo ustanowienia w Gdańsku przy urzędzie Przedstawiciela Polskiego, przewidzianego w art. 1, polskiej służby administracyjnej, potrzebnej do rejestrowania i sprawdzania sprawności morskiej statków polskich oraz do werbowania załogi.
W sprawach z zakresu niniejszego artykułu, co do których Wolne Miasto i Polska nie osiągną zgody, będzie mogło być wniesione odwołanie do Wysokiego Komisarza Ligi Narodów na warunkach przewidzianych w art. 39.
Art.-9.-Wolne Miasto Gdańsk i Polska zobowiązują się w miarę możności
i z uwzględnieniem swych odrębnych interesów gospodarczych uzgodnić ustawodawstwo dotyczące prawa o banderze.
Art.-10.-Wolne Miasto zobowiązuje się traktować w porcie gdańskim okręty pod flagą polską tak samo, jak statki pod flagą Wolnego Miasta.
Art.-11.-Stosunki bezpośrednie między miejscowymi władzami administracyjnymi i sądowymi Wolnego Miasta Gdańska a pogranicznymi terytoriami Prus Wschodnich będą dozwolone na tych samych warunkach, co stosunki bezpośrednie między władzami polskimi i władzami niemieckimi, tak jak to ureguluje Konwencja, która zostanie zawarta między Polską a Niemcami.
Art.-12.-Z zastrzeżeniem praw przysługujących Polsce, o których mowa w art. 2, kontrolę cudzoziemców na terytorium Wolnego Miasta Gdańska będą wykonywały władze Wolnego Miasta.

Rozdział II
Art.-13.-Wolne Miasto Gdańsk jest objęte polską granicą celną; Polska i Wolne Miasto stanowią jeden obszar celny poddany prawodawstwu i taryfie celnej polskiej.
Art.-14.-Terytorium Wolnego Miasta Gdańska stanowić będzie pod względem celnym jednostkę administracyjną, powierzoną urzędnikom Wolnego Miasta i działającą pod generalną kontrolą Centralnego Zarządu Celnego Polski; Rząd Polski będzie brał udział w nadzorze służby celnej przez polskich inspektorów, przydzielonych do personelu gdańskiego. Inspektorzy ci, opłacani bezpośrednio przez Rząd Polski, będą komunikowali swoje spostrzeżenia Centralnemu Zarządowi Celnemu Polski.
Formularze celne, których część drukowana winna być sporządzona po niemiecku i po polsku, będą mogły być wypełniane bez różnicy w języku niemieckim lub polskim.
W celu zapewnienia sprawności służby celnej Wolne Miasto winno posiadać dostateczną liczbę urzędników znających język polski.
Art.-15.-Gdański Zarząd Celny będzie zobowiązany do zdawania rachunku Zarządowi Ceł Polskich z wpływów celnych i będzie odpowiedzialny za ich pobór, również jak i za wykonanie ustaw celnych.
Wydatki administracyjne, ponoszone wskutek tego przez Wolne Miasto, będą potrącane z sumy ogólnej wpływów celnych, pobranych na terytorium Wolnego Miasta.
Opłaty celne będą, stosownie do woli osób, które je będą ponosić, uiszczane bądź w walucie gdańskiej, bądź w walucie polskiej.
Rachunki będą zamykane w końcu każdego kwartału i Polska wypłacać będzie Wolnemu Miastu cały odsetek czystego zysku, określony w myśl przepisów art. 17.
Art.-16.-Postanowienia niniejszego rozdziału wejdą w życie w przeciągu trzech miesięcy, które nastąpią po wejściu w życie niniejszego Traktatu; do tego czasu będzie stosowany Układ Prowizoryczny z 22 kwietnia 1920 r.
Art.-17.-W przeciągu miesiąca od wejścia w życie niniejszego Traktatu odbędą się rokowania między Polską a Wolnym Miastem w tym celu, aby:
a)     Rozważyć zarządzenia, które należy poczynić w celu rozciągnięcia na Wolne Miasto prawodawstwa i taryfy celnej polskiej oraz w celu przystosowania w granicach możności prawodawstwa gdańskiego z zakresu monopoli i w ogóle wszystkich opłat i podatków pośrednich do prawodawstwa polskiego. Wolne Miasto zobowiązuje się przyjąć i zapewnić wykonanie rzeczonych zarządzeń;
b)    Ustalić zasady dotyczące wysokości kursu zmiany przy pobieraniu w por-cie gdańskim opłat celnych w monecie gdańskiej według taryfy równej co do wartości taryfie polskiej, na czas, w którym oba Państwa posiadać będą różne systemy monetarne;
c)     Ustalić odsetek czystych zysków, mający być przyznany Gdańskowi w myśl art. 15. Przy określeniu tego odsetka weźmie się pod uwagę stosunek opłat celnych, pobranych za towary przeznaczone odpowiednio dla konsumpcji w Polsce i na terytorium Wolnego Miasta.
Art.-18.-Strefa wolna, istniejąca obecnie w porcie Gdańska, będzie nadal utrzymana. Strefa ta będzie oddana pod kontrolę i zarząd Rady, przewidzianej w art. 19, która będzie władna stanowić o zmianie lub rozszerzeniu granic wspomnianej wolnej strefy lub o zmianie jej ustroju wewnętrznego, z zastrze-żeniem dla Rządu Wolnego Miasta i dla Rządu Polskiego prawa sformułowania w przeciągu 15 dni sprzeciwu, o ile taki zostanie wniesiony. W razie niezgody sprzeciw ten będzie miał moc zawieszającą i wymienionym Rządom będzie przysługiwało prawo założenia rekursu do Wysokiego Komisarza Ligi Narodów na warunkach przewidzianych w art. 39.

Rozdział III
Art.-19.-Pod nazwą „Rady Portu i Dróg Wodnych Gdańska” zostanie ustanowiona Rada, złożona w równych częściach z polskich i gdańskich Komisarzy, których liczba z każdej strony nie będzie przekraczała pięciu, a którzy będą wybrani odpowiednio przez Rząd Polski i przez Wolne Miasto spomiędzy przedstawicieli interesów gospodarczych obu krajów.
Prezydent Rady będzie wybrany za wspólnym porozumieniem między Rządem Polskim, a Rządem Wolnego Miasta. W braku porozumienia w prze-ciągu miesiąca po wejściu w życie niniejszego Traktatu, Wysoki Komisarz Ligi Narodów w Gdańsku zwróci się do Rady Ligi Narodów z prośbą o zamianowanie Prezydenta narodowości szwajcarskiej. W razie zawakowania urzędu Prezydenta, należy zastosować taki sam sposób postępowania w ciągu miesiąca po zaprzestaniu urzędowania poprzedniego Prezydenta.
Prezydent będzie mianowany na lat trzy. Mandat ten będzie mógł być odnowiony.
Prezydent kierować będzie obradami, starając się doprowadzić do zgody pomiędzy stronami; weźmie on udział w głosowaniu dopiero po wyczerpaniu wszystkich środków dla osiągnięcia zgody; głos jego będzie rozstrzygał w razie równości głosów. Koszty i wydatki Rady będą pokrywane z dochodów urzędów, zarządzanych przez Radę.
Art.-20.-Rada będzie zajmować się w granicach Wolnego Miasta kontrolą, zarządem i eksploatacją portu, dróg wodnych i ogółu tych dróg żelaznych, które obsługują specjalnie port, również jak i wszystkich dóbr i zakładów służących do ich eksploatacji, z wyjątkiem wszakże dóbr i zakładów służących do ogólnej eksploatacji kolei żelaznych.
Do Rady należeć będzie oznaczenie tych dróg żelaznych, które mają być uznane jako specjalnie obsługujące port, z zastrzeżeniem dla Rządu Wolnego Miasta i Rządu Polskiego prawa sformułowania w przeciągu 15 dni sprzeciwu,
o ile taki zostanie założony. W razie niezgody, sprzeciw ten będzie miał moc zawieszającą i wspomnianym Rządom będzie przysługiwało prawo odwołania się do Wysokiego Komisarza Ligi Narodów na warunkach przewidzianych w art. 39.
Rada porozumie się z Rządem Polskim w celu możliwie najściślejszego ugodnienia administracji części Wisły, znajdującej się pod jej zarządem, z administracją Wisły Polskiej.
Rada zatrzyma na służbie w miarę możności urzędników, pracowników i robotników, obecnie znajdujących się w służbie portu lub dróg wodnych i żelaznych, poddanych jej kompetencji. Przy wprowadzeniu nowych pracowników
i robotników do administracji, uzależnionej od Rady, nie mogą zachodzić żadne różnicowania na niekorzyść obywateli polskich.
Art.-21.-Drogi żelazne, które nie są wymienione w art. 20, będą z wyjątkiem tramwajów i innych dróg żelaznych służących głównie potrzebom Wolnego Miasta, kontrolowane i zarządzane przez Polskę, która otrzymywać będzie zyski
i ponosić koszty.
Art.-22.-Umowy późniejsze między Polską a Wolnym Miastem, które winny być zawarte w ciągu czterech miesięcy od wejścia w życie niniejszego Traktatu, uregulują wszystkie sprawy, związane z wykonaniem art. 21, a mianowicie kwestie tyczące się utrzymania urzędników, pracowników i robotników, będących obecnie w służbie kolei żelaznych, na zasadzie uszanowania praw nabytych, jak również kwestie, dotyczące gwarancji, które należy dać dla obopólnego zabezpieczenia używalności języka i monety gdańskiej i polskiej oraz interesów ludności miejscowej we wszystkim, co się tyczy administracji, eksploatacji
i urzędów, o których mowa w art. 21.
W razie braku zgody, decyzja będzie powzięta przez Wysokiego Komisarza Ligi Narodów zgodnie z art. 39.
Art.-23.-Rada pobierać będzie wszystkie opłaty, taksy i dochody, pochodzące z administracji portu, dróg wodnych i dróg żelaznych, o których mowa w art. 20, i ponosić będzie wszystkie koszty utrzymania, zarządu, eksploatacji, ulepszeń
i rozwoju. Zyski i straty będą dzielone między Polskę a Wolne Miasto Gdańsk według stosunku, jaki będzie ustalony przez konwencję finansową, która zostanie przez nie zawarta.
W rozrachunku będą uwzględnione dochody i wydatki, które Wolne Miasto Gdańsk poniosło od dnia 10 stycznia 1920 r. na utrzymanie instytucji, o których mowa w art. 20 i 21, do chwili wejścia w życie art. 20, 21 i od 23 do 26.
Art.-24.- Rada przedsięweźmie w porozumieniu z Rządem Polskim wszystkie środki potrzebne do zabezpieczenia wolnego ruchu emigrantów i imigrantów
z Polski lub do Polski.
Żadne Towarzystwo żeglugi ani żadna inna organizacja, stowarzyszenie lub osoba prywatna nie będzie mogła zająć się przedsiębiorstwem emigracyjnym lub imigracyjnym z Polski lub do Polski bez pozwolenia Rządu Polskiego.
Art.-25.-Wolne Miasto Gdańsk i Rząd Polski zobowiązują się przelać na Radę własność wszystkich dóbr, które należąc do dawnego Cesarstwa Niemiec-kiego, lub do jakiegokolwiek państwa niemieckiego, zostały oznaczone przez Główne Mocarstwa Sprzymierzone i Stowarzyszone jako stanowiące część portu i związane z zarządem lub eksploatacją tegoż, jak i dróg wodnych i żelaznych,
o których mowa w art. 20.
Własność wszystkich dóbr, które należały do dawnego Cesarstwa Niemieckie-go lub jakiegokolwiek Państwa Niemieckiego i są związane z zarządem i eksploatacją dróg żelaznych, o których mowa w art. 21, będzie przelana na Polskę.
Rada będzie miała prawo wydzierżawiać lub nabywać wszelkie inne dobra ruchome lub nieruchome, położone na terytorium Wolnego Miasta, o ile Rada uzna je za potrzebne do kierownictwa administracji lub eksploatacji portu, dróg wodnych i dróg żelaznych, które ma sobie powierzone, lub do ich rozwinięcia lub ulepszenia. Wolne Miasto Gdańsk zobowiązuje się podjąć wszelkie środki potrzebne do wykonania decyzji Rady, zwłaszcza do przeprowadzenia wywłaszczeń potrzebnych do wymienionych celów.
Wolne Miasto zobowiązuje się nie odmawiać wywłaszczenia dla Polski na sprawiedliwych warunkach terenów i innych posiadłości, potrzebnych do eksploatacji urzędów, o których mowa w art. 21.
W razie, gdyby niniejszy artykuł dał powód do jakiegokolwiek sporu między Rządem Wolnego Miasta a Rządem Polskim, spór będzie poddany decyzji Wysokiego Komisarza na warunkach przewidzianych w art. 39.
Art.-26.-Rada będzie miała obowiązek zabezpieczyć Polsce swobodną używalność portu i środków komunikacyjnych, o których mowa w art. 20, bez żadnego ograniczenia i w mierze potrzebnej do zabezpieczenia ruchu wwozowego i wywozowego do Polski lub z Polski; Rada będzie miała obowiązek powziąć wszelkie środki potrzebne, aby zabezpieczyć rozwój i ulepszenie portu
i dróg komunikacyjnych w celu zadośćuczynienia wszystkim potrzebom tego ruchu.
W razie gdyby zarządzenia powyższe nie były stosowane, Wolnemu Miastu Gdańskowi i Polsce przysługiwać będzie prawo założenia rekursu przewidziane-go w art. 39.
Art.-27.-Postanowienia art. 20, 21 i 23 do 26 wejdą w życie w trzy miesiące po wyznaczeniu prezydenta Rady.
Art.-28.-W każdym czasie i we wszystkich okolicznościach Polska będzie miała prawo importować i eksportować przez Gdańsk towary wszelkiego rodzaju, nie zakazane przez ustawy polskie.

Rozdział IV
Art.-29.-Polsce przysługiwać będzie prawo założenia w porcie gdańskim służby pocztowej, telegraficznej i telefonicznej połączonej bezpośrednio z Polską. W zakres działania tej służby wchodzić będą komunikacje pocztowe i telegraficzne przez port gdański między Polską a krajami zagranicznymi, również jak i komunikacja między Polską a portem gdańskim.
Art.-30.-Wolne Miasto Gdańsk zobowiązuje się wydzierżawić lub sprzedać Polsce na warunkach sprawiedliwych tereny i gmachy potrzebne do założenia
i działania urzędów, przewidzianych w art. 29 zarówno jak i 21.
Wolne Miasto Gdańsk zobowiązuje się udzielić Rządowi Polskiemu wszelkich żądanych ułatwień do założenia linii telegraficznych i telefonicznych, potrzebnych do wykonania wspomnianego artykułu.
Art.-31.-Wszelkie inne komunikacje pocztowe, telegraficzne i telefoniczne na terytorium Wolnego Miasta, zarówno jak komunikacja między Wolnym Miastem a krajami obcymi, będą podlegały Wolnemu Miastu.
Art.-32.-Polska i Wolne Miasto zobowiązują się zawrzeć w przeciągu 6 miesięcy, licząc od daty wejścia w życie niniejszego Traktatu, specjalną konwencję w celu ustalenia jednolitych taryf pocztowych, telegraficznych i telefonicznych we wzajemnej komunikacji. Konwencja ta ustali równocześnie szczegóły zastosowania niniejszego rozdziału.

Rozdział V
Art.-33.-Wolne Miasto Gdańsk zobowiązuje się zastosować do mniejszości rasowych, religijnych i językowych przepisy podobne do tych, które są stosowane przez Polskę na terytorium polskim, w wykonaniu rozdz. I Traktatu, zawartego w Wersalu 28 czerwca 1919 r. między Polską a Mocarstwami Sprzymierzonymi i Stowarzyszonymi, a szczególnie czuwać, aby w prawo-dawstwie i w prowadzeniu administracji żadna stronniczość nie objawiała się na szkodę obywateli polskich i innych osób pochodzenia lub języka polskiego, stosownie do art. 104 § 5 Traktatu Pokoju Wersalskiego z Niemcami.
Przepisy art. 14 do 19 Traktatu zawartego w Wersalu pomiędzy Głównymi Mocarstwami Sprzymierzonymi i Stowarzyszonymi a Polską 28 czerwca 1919 r., zarówno jak i przepisy art. 89 Traktatu Wersalskiego z Niemcami stosować się będą również do Wolnego Miasta Gdańska.
Art.-34.-Warunki naturalizacji w Wolnym Mieście Gdańsku, zarówno jak warunki, na jakich towarzystwa zagraniczne będą się mogły ukonstytuować jako towarzystwa gdańskie, zostaną określone w porozumieniu między Wolnym Miastem a Polską.
Art.-35.-Układ specjalny zostanie zawarty w najszybszym terminie między Polską a Wolnym Miastem w celu uregulowania obustronnego wykonywania
w Polsce i na terytorium Wolnego Miasta wyroków, wydanych przez Trybunały Polskie, względnie Gdańskie, ścigania przestępców, którzy zbiegli na terytorium Polski lub Wolnego Miasta Gdańska, zarówno jak ich wydawania i wszelkich innych spraw natury sądowej.
Art.-36.-Polska i Wolne Miasto Gdańsk zobowiązują się wzajemnie rozpocząć rokowania, skoro tylko okoliczności na to pozwolą, na żądanie jednej lub drugiej strony, w celu unifikacji swych systemów monetarnych. Termin roczny będzie przewidziany zanim unifikacja już zdecydowana wejdzie w życie.
Art.-37.-Rząd Polski zobowiązuje się rozpocząć rokowania z Wolnym Miastem w celu ułatwienia mu wszelkimi środkami zaopatrywanie go w artykuły żywnościowe, paliwo i surowce.
Art.-38.-Układy późniejsze zostaną zawarte między Polską a Wolnym Miastem co do wszystkich spraw, którymi niniejszy Traktat się nie zajmuje.
Art.-39.-Każdy spór, który by powstał między Polską a Wolnym Miastem
w przedmiocie niniejszego Traktatu lub wszelkich innych późniejszych umów, układów i konwencji, albo wszystkich spraw, dotyczących stosunków pomiędzy Polską a Wolnym Miastem, będzie oddany przez jedną lub drugą stronę do decyzji Wysokiego Komisarza, który jeżeli to uzna za potrzebne, odeśle sprawę do Rady Ligi Narodów.
Obu stronom przysługuje prawo odwołania się do Rady Ligi Narodów.
Art.-40.-Żadna zmiana nie może być uczyniona w niniejszej konwencji bez wzajemnego porozumienia się między Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem.
Niniejsza Konwencja, której oba teksty, francuski i angielski będą obowiązujące, wchodzi w życie z chwilą ukonstytuowania się Wolnego Miasta Gdańska.
Na dowód czego wyżej wymienieni pełnomocnicy podpisali niniejszą Konwencję.
Sporządzono w Paryżu dnia dziewiątego listopada tysiąc dziewięćset dwudziestego roku w jednym egzemplarzu, który zostanie złożony w archiwach Rządu Rzeczypospolitej Francuskiej i którego podpisy uwierzytelnione będą wręczone Polsce i Wolnemu Miastu Gdańskowi.
(L.S.) I.J. Paderewski
(L.S.) Heinrich Sahm
(L.S.) W.Schümmer

Źródło: Oświadczenie Rządowe w przedmiocie konwencji polsko-gdańskiej, zawartej w Paryżu dnia 9 listopada 1920 r., „Dziennik Ustaw RP” nr 13, 1922 , poz. 117.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz